442px-Huy_hiệu_Đoàn_TNCS_HCM.svg

Danh sách học sinh lớp 9B năm học 2015-2016

STT Họ tên Ngày sinh Dân tộc Thôn Số thẻ bảo hiểm 1 Ngô Văn Ca 21/8/2000 Mông Khuổi Hao 2 Đặng Văn Cầu 13/11/2000 Dao Khâu Bút 3 Triệu Thị Chiều 30/4/2001 Dao Khuổi Hao Cận nghèo 4 Thiêm Thị Chúc 28/12/2000 Tày Bản Phướng DT2060391200639 5 Nông Đức Cường 4/9/2000 Tày Phya khính 6 Hoàng Thị Thu Hà 21/8/2001 Tày Phya khính DT2060391200721 7 Ngô Văn Hồng 1/1/2000 Mông Ngạn khét Hộ Nghèo DT2060392100451 8 Nguyễn Thu…